Δημόσιο/Διοικητικό Δίκαιο


Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στις σχέσεις τους με το κράτος καθώς και το δημόσιο όχι μόνο μέσω της εκπροσώπησής τους σε δικαστήρια και αρχές αλλά και με την προπαρασκευή σχεδίων νόμων,   κανονιστικών πράξεων και παρέχουμε νομική κάλυψη σε εν όψει της συζήτησης και της ψήφισης νόμων ή της έκδοσης κανονιστικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στην δραστηριότητά τους.

Εκπροσώπηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώπιον του οποίου έχουμε συνεχή παρουσία. Εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν το διοικητικό οικονομικό δίκαιο, συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα (ΣΔΙΤ)  την τοπική αυτοδιοίκηση, την αρχαιολογική νομοθεσία, τα μέσα ενημέρωσης,  το περιβάλλον, τα πολεοδομικά θέματα, την ενέργεια, την παιδεία και το υπαλληλικό δίκαιο. Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη ιδιωτών, νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον δικαστηρίων -ελληνικών, ενωσιακών ή διεθνών, τακτικών ή διοικητικών- ή διοικητικών αρχών για παραβιάσεις δικαιωμάτων τους από πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης ή άλλων διοικητικών αρχών.Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα συνταγματικών δικαιωμάτων, αγωγών αποζημίωσης κατά του Δημοσίου, αδειοδοτήσεων, αναγκαστικών απαλλοτριώσεων κ.ά.

 

Δίκαιο των Επιχειρήσεων


Στους τομείς εξειδίκευσης του γραφείου μας συγκαταλέγονται  οι κλάδοι του δικαίου που συναρτώνται με την επιχείρηση. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την επιλογή της κάθε φορά κατάλληλης εταιρικής μορφής, την ίδρυση μιας εταιρείας, τη λειτουργία των εταιρικών οργάνων, τη νομική θέση των εταίρων και τις μεταξύ τους σχέσεις,τα δικαιώματα μειοψηφίας, τις μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρων, τις εταιρικές συναλλαγές, τα ιδιαίτερα εταιρικά μορφώματα (όμιλοι επιχειρήσεων, συνδεδεμένες επιχειρήσεις) τα θέματα και τις υποχρεώσεις εταιρικής διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές στο δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών.

Επίσης, υποστηρίζουμε διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση των συμβάσεων για τις συναλλαγές των επιχειρήσεων και αναλαμβάνουμε τη νομική προστασία σε περίπτωση παράβασης των συμβατικών όρων. Το γραφείο μας διαθέτει μακρά εμπειρία στο φορολογικό και λογιστικό δίκαιο, συμμετέχει σε διαρκείς και άλλες επιτροπές για την αναμόρφωσή τους και ταυτόχρονα συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες και εποπτικούς φορείς. 

Τα τελευταία χρόνια το γραφείο μας έχει εκπροσωπήσει επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια και παρέχουμε συμβουλές για την κατάλληλη στρατηγική συμμετέχοντας και εκπροσωπώντας επιχειρήσεις σε εξώδικες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες εξυγίανσης που μπορεί να απαιτούν και δικαστική επικύρωση.


Τραπεζικό Δίκαιο


Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, όπως επίσης κι αναφορικά με δανειακά χαρτοφυλάκια και ρυθμιστικά ζητήματα. Επίσης, το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση "κόκκινων δανείων", στη δικαστική και εξώδικη επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων (recovery procedures) από τραπεζικές συμβάσεις καταναλωτικής, στεγαστικής και επιχειρηματικής πίστης κοκ καθώς και στην εκπροσώπηση πιστωτικών ιδρυμάτων σε όλα τα διαδικαστικά στάδια του πτωχευτικού δικαίου και του δικαίου αστικής αφερεγγυότητας. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουμε επενδυτές για τη χρηματοδότηση και/ή αναχρηματοδότησή τους. 


Αστικό/Εμπορικό Δίκαιο/Συμβάσεις Ακινήτων


Το γραφείο μας διαθέτει μακρά εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων αστικού και εμπορικού δικαίου ενώπιον οποιουδήποτε τακτικού πολιτικού δικαστηρίου από το ειρηνοδικείο μέχρι και τον Άρειο Πάγο έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την εξώδικη επίλυσης της διαφοράς, όταν αυτό είναι εφικτό. Ταυτόχρονα το γραφείο μας παρέχει συμβουλές σε θέματα εμπορικής και αστικής μίσθωσης, εμπραγμάτων δικαιωμάτων, συμβάσεις χρηματοδότησης και σε οιοδήποτε πολεοδομικό, αδειοδοτικό ή περιβαλλοντικό θέμα μπορεί να βρίσκεται σε συνάφεια με το ακίνητο.


Ποινικό Δίκαιο


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα (κατάχρηση δημοσίου χρήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματιστηριακά αδικήματα, απιστία, απάτη, φορολογικό ποινικό δίκαιο), ενώ οι συνεργάτες μας χειρίζονται κάθε υπόθεση με βάση την ιδιαίτερη φύση και τα χαρακτηριστικά της


Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


  • Παροχή νομικών υπηρεσιών για την επιτυχή προώθηση συνεργασιών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα προς όφελος των πελατών μας.
  • Συνεργασία με Κεντρική Κυβέρνηση και φορείς Γενικής Κυβέρνησης
  • Σύνταξη και προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Ελληνικα